Volební kalkulačka Senát

 

Placeholder Image           OTÁZKY A ODPOVĚDI

LUCIE ZAJÍCOVÁ, nezávislá kandidátka do Senátu PSP 2018

s podporou strany ROZUMNÍ:

 

Volební kalkulačka 2018 – Senát

 1. Měla by se zavést „sektorová daň“ pro banky. *

Sektorová daň je zvýšená daň z příjmů pro určitý sektor ekonomiky. Existují návrhy na její zavedení např. u bank, které často vyplácejí zisky do zahraničí.

Ne

 1. Gayové a lesby by měli mít možnost uzavřít manželství se všemi právy a povinnostmi, včetně možnosti adopce. *

Ne

Manželství je primárně instituce pro zabezpečení přirozeného a bezpečného vývoje potomstva. Děti mají právo na přirozený vývoj – tedy tradiční a přirozený vzorec rodiny. Registrované partnerství je dostatečné, a dva dospělí lidé mohou smluvně dohodnout cokoliv nad jeho rámec. Adopce cizích dětí v žádném případě.

 1. Nejvyšší kontrolní úřad má mít právo kontrolovat ČEZ. *

Dnes NKÚ nemá právo kontrolovat hospodaření ČEZu, který je většinově vlastněn státem.

Ne

Strategické státní podniky má kontrolovat Vláda, zodpovědná občanům.

 1. ČEZ a České dráhy mají mít povinnost zveřejňovat svoje smlouvy v Registru smluv. *

V současnosti mají některé státní firmy – např. akciové společnosti obchodované na burze – výjimku z povinnosti zveřejňovat svoje smlouvy v Registru smluv, kde jsou všechny smlouvy veřejných organizací.

Ne

Strategické státní podniky má kontrolovat Vláda, zodpovědná občanům.

 1. Měl by vzniknout etický kodex členů vlády a členů Parlamentu. *

Ano

Ve smyslu jejich přísahy – tedy pracovat v zájmu ČR a všeho jejího lidu.

 1. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu by se měl snížit. *

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou dnes do max. 2, resp. 6 milionů.

Ano

Současné nastavení dovoluje zneužívání.

 1. Česká televize má zůstat nezávislá alespoň jako je dnes. *

Existují návrhy, aby Česká televize byla více podřízena vládě nebo Parlamentu.

Ne

Již ze svého statusu ČT není nezávislá – je zřízena a placena státem – tedy má plnit funkci státního informačního média pod dohledem Státu, a jím zvolených zástupců – tedy Vlády a Parlamentu.

 1. Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě petice. *

V ČR je možné vyhlásit celostátní referendum pouze tehdy, pokud o něm rozhodne Parlament. Např. na Slovensku je to možné po shromáždění 350 000 podpisů, v „referendovém“ Švýcarsku je třeba 50000 podpisů.

Ano

 1. ČR by měla usilovat o zavedení společné evropské měny (euro). *

Eurem se platí ve 3 sousedních zemích – v Německu, na Slovensku a v Rakousku. Nepoužívá se v Polsku. ČR se při přijetí do EU zavázala k přijetí Eura v budoucnosti.

Ne

Stát má svoji měnu regulovat podle svých potřeb.

 1. Projekt elektronické evidence tržeb (EET) by se měl zrušit. *

Elektronická evidence tržeb je zaváděný systém, kdy každý, kdo v ČR prodává za hotové nebo platební kartou, musí informace o každé přijaté platbě okamžitě zaslat přes internet finančnímu úřadu.

Ano

 1. Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice. *

V ČR mají zákonodárnou iniciativu pouze poslanci, vláda, Senát a zastupitelstvo kraje. V řadě zemí mohou navíc občané předložit zákon do Parlamentu přímo, a to pomocí petice.

Ano

Je to otázka svobody názoru každého občana státu.

 1. Měla by být zavedena možnost volit po internetu. *

Volit po internetu je možné např. v Estonsku. Podle zastánců to usnadňuje účast ve volbách, podle odpůrců počítačové systémy nejsou zcela bezpečné a existuje riziko volebního podvodu.

Ne

Volba je osobní právo každého oprávněného, proto by měl každý volit osobně. U elektronické volby není osoba ověřitelná.

 1. Měl by být zaveden tzv. klouzavý mandát – za poslance nastupuje po dobu jeho členství ve vládě dočasný náhradník. *

V ČR je možné i běžné, že ministři vlády jsou zároveň poslanci nebo senátory. Podle zastánců je kumulace funkcí prospěšná díky přenosu znalostí a zkušeností, podle odpůrců je těžko zvládnutelná. V řadě zemí existuje takzvaný „klouzavý mandát“ – za poslance nastupuje po dobu jeho členství ve vládě dočasný náhradník.

Ne

 1. ČR by měla zcela zastavit přijímání uprchlíků muslimského vyznání. *

V roce 2017 žádalo v ČR o azyl několik set lidí z převážně muslimských zemí Azerbajdžán, Sýrie nebo Irák a několika z nich byl azyl udělen.

Ano.  Právo Šaria, a oddanost muslimů tomuto právu, není slučitelné s naší kulturou.

 V ČR by měla být plošně zakázána stavba mešit. *

V ČR nyní stojí několik mešit a jiných muslimských modliteben. Podle zastánců jejich výstavby jde o vyjádření svobody vyznání, podle odpůrců existence mešit v ČR není v souladu s křesťanskou tradicí země.

Ano

 1. ČR by měla vystoupit z EU. *

ČR je od roku 2004 členem EU. Zastánci argumentují, že členství dává ČR možnost ovlivňovat budoucnost EU a je ekonomicky výhodné, odpůrci upozorňují na ztrátu suverenity ČR. Členem EU jsou všechny sousední státy ČR, mimo EU naopak stojí např. Švýcarsko či Norsko a brzy vystoupí Velká Británie.

Ano

 1. Státy EU by měly řešit otázky týkající se azylu a uprchlictví jednotně a koordinovaně. *

Ne

Každý stát musí především chránit zájmy a bezpečnost svých přirozených obyvatel.

 1. ČR by měla usilovat o udržování obchodních vztahů i se zeměmi, které porušují lidská práva *

Ano

ČR nemá vliv na vnitřní politiku cizích zemí, a Vláda musí zajišťovat zájmy svých občanů.

 1. Místo ČR je v jádru EU. *

Ne

Místo ČR je uprostřed Evropy.

 1. Minimální hrubá mzda by měla být nejméně 14 000 Kč měsíčně. *

Minimální mzda je nyní 12 200 Kč.

Ne

Stát nemá určovat mzdy, které sám nevyplácí. Zaměstnání je svobodný smluvní vztah. Schopné lidi každý zaměstnavatel rád zaplatí dobře, aby si je udržel.

 1. Daň z převodu („nabytí“) nemovitosti 4 % by se měla snížit. *

V současnosti je v ČR nutno platit daň při každém prodeji/nákupu nemovitosti (domu, bytu, apod.) ve výši 4 % ceny. Vláda tak vybere asi 10 miliard Kč ročně.

Ano

 1. Spotřební daň na alkohol by se měla zvýšit. *

Spotřební daň na alkohol je 285 Kč/litr čistého lihu, tedy např. 57 Kč za půllitrovou láhev rumu.

Ne

Mělo by být ale více osvěty u dětí a mládeže o škodlivosti alkoholu, a kontroly nezletilých a prodejců.

 1. Povinnost posílat kontrolní hlášení k DPH by se měla zrušit. *

Každá firma nebo živnostník v ČR, kteří jsou plátci DPH, musí finančním úřadům (obvykle každý měsíc) posílat seznam všech faktur, tedy s kým a za kolik obchoduje.

Ano

 1. Zaměstnaní lidé v předdůchodovém věku by měli být daňově zvýhodněni. *

Mladí do 25 let a potom lidé nad 55 let mají v ČR nejvyšší míru nezaměstnanosti.

Ano

 1. Měla by se zvýšit daňová progrese daně z příjmů u lidí (tj. vyšší sazba daně pro vyšší příjmy) *

V ČR existuje „jednotná daň z příjmu 15 %“. Díky slevě na poplatníka ovšem jde ve skutečnosti o daň mírně progresivní. Podle zastánců je tato „rovná daň“ spravedlivější, odpůrci naopak považují za spravedlivější progresivnější zdanění. V Německu je zdanění progresivnější než v ČR, na Slovensku je progrese podobná jako v ČR.

Ne

 1. Ekologické zemědělství má být podporováno více než ostatní zemědělství. *

Ano

Podporovat především pěstování plodin bez genetických modifikací.

 1. Inkluzivní vzdělávání se má podporovat alespoň tak jako dnes. *

Ne

Neprospívá ani zdravým dětem, které ztrácejí soustředění na výuku, ani postiženým dětem, které jsou často přehlíženy v kolektivu.

 1. Technické vzdělávání na středních a vysokých školách by mělo být státem podporováno na úkor jiných oborů. *

Ano

Současná situace technického vzdělání je nedostatečná.

 1. Mělo by se začít platit školné na veřejných vysokých školách. *

Na veřejných vysokých školách v ČR se neplatí školné. Studenti si ovšem platí ubytování, stravu, pomůcky i některé povinné školní poplatky. Podle zastánců školené umožní rozvoj vysokých škol, podle odpůrců omezí přístup ke vzdělání zejména sociálně slabším studentům.

Ne

Pouze v případě, kdy student po studiu odchází pracovat do zahraničí – v tom případě je to pro stát zmařená investice.

 1. Pěstovat marihuanu pro vlastní potřebu by mělo být legální. *

V současnosti je v ČR pěstování konopí (marihuany) v malém množství přestupek, v množství větší než malém potom trestný čin.

Ano

V omezeném množství.

 1. Homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti. *

Ne.    V žádném případě cizí děti. Děti mají právo na přirozený vývoj – tedy tradiční a přirozený vzorec přirozeně prokreační rodiny. Již proběhla tiskem zpráva, že pedofilové chtějí stejná práva, jako homosexuálové.

 1. V cirkusech má být zakázáno účinkování volně žijících druhů zvířat (např. lvů, velbloudů, slonů). *

Ne

Větší kontrola cirkusů – ano.

 1. Klecový velkochov zvířat (např. slepic) by měl být zakázán. *

Ne

Větší kontrola – ano.

 1. Zákaz jízdy kamionů by měl být oproti současnému stavu rozšířen. *

Na silnicích v ČR platí nyní zákaz jízdy kamionů v neděli odpoledne a večer, např. v Rakousku i v sobotu. Podle zastánců pomáhá toto opatření snížit dopravní zátěž tranzitních obcí, podle odpůrců omezení přepravy zboží snižuje hospodářský růst.

Ne

 1. Imunita poslanců a senátorů by měla být omezena tak, že by se vztahovala jen na proslovy v Parlamentu. *

Ano

 1. Používání glyfosátu (např. v Roundup) by mělo být zakázáno. *

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny v roce 2015 zařadila glyfosát mezi tzv. pravděpodobné karcinogeny pro člověka.

Ano.    Jednoznačně! Jsou jím ošetřována řepková pole, zamořuje spodní vody, a je ze stejné kategorie, jako DDT.

 1. ČR má finančně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. *

Ano

Měla by také podporovat  rozvoj přirozených energií – např. vodní elektrárny, geomagnetika.

 1. Očkování dětí má být jen dobrovolné. *

Ano

Viz: http://www.poockovani.cz

 1. Provozovatelé internetových stránek a aplikací mají být povinni vymazat „falešné zprávy“ (fake news), na které byli upozorněni. *

V Německu platí zákon, který velkým firmám jako je Facebook nebo Google přikazuje odstranit falešné zprávy do 24 hodin pod hrozbou velké pokuty.

Ne

Svoboda slova, názoru a přesvědčení je garantována Ústavou. Cenzura je nepřípustná.

 1. Konkurence mezi exekutory by se měla odstranit zavedením místní příslušnosti exekutorů. *

Ano

Exekutoři by měli spadat pod kontrolu soudu.

 1. Insolvenční zákon by měl být upraven tak, aby umožnil návrat do ekonomicky aktivního života většímu počtu osob i za cenu zhoršení postavení věřitelů. *

Ano

 1. Vlastnit zbraň má být ústavní právo *

Ano

Pro všechny svéprávné, bezúhonné občany s psychologickým testem.

 1. Prezident má být i nadále volen přímo občany. *

Ano

 1. Senát by měl být zrušen. *

Ne

 1. ČR by měla vystoupit z NATO. *

Ano

Prezident Havel sliboval, že naše země už nebude v žádném vojenském paktu. Naše země má strategickou polohu, a může být Neutrální – jako Švýcarsko, nebo dříve Rakousko.

 Česká vláda by měla v případě nedostatku pracovníků (např. lékaři, řemeslníci) aktivně lákat zahraniční pracovníky. *

Ne

Vláda by měla především obnovit a podpořit řemeslné školy a učiliště, která byla zrušena. Studenti VŠ by měli odpracovat po škole počet roků studia v ČR, nebo – při odchodu do zahraničí – své studium  zdarma  v tom případě  státu uhradit.

 1. ČR by měla financovat ze státního rozpočtu integraci cizinců legálně žijících na území ČR (např. kurzy češtiny). *

Ne

Pokud se cizinci rozhodli v ČR žít, musí se živit, jako ostatní, a naučit se místní jazyk a kulturní zvyky. Musí se chtít naší zemi přizpůsobit sami.Mnozí naši občané se v zahraničí také rádi přizpůsobili, a na své náklady a svými silami.

 1. ČR by měla být zůstat v Schengenském prostoru s volným pohybem občanů EU. *

Nevím / nemám jednoznačný názor

Nevím, nakolik je to pro ČR výhodné.

 1. Majitel restaurace má mít právo si určit, zda bude tato kuřácká, nebo nekuřácká. *

Ano

 1. Pokuty za dopravní přestupky by měly odpovídat výši příjmů řidiče. *

V některých zemích jako Finsko nebo Švýcarsko jsou pokuty placeny dle příjmů řidiče, aby postihli všechny řidiče obdobně.

Ne

 1. Zaměstnavatel by měl mít možnost dát výpověď bez udání důvodu. *

Ano

Stejně, jako zaměstnanec.

 1. Národní podnik Budějovický Budvar by měl být privatizován. *

Ne

 1. Další vlna elektronické evidence tržeb (EET, např. ve službách) se má spustit, jak je naplánováno. *

Ne

 1. K zajištění důchodů je nutné zvýšit věk odchodu do důchodu. *

Ne

 1. Povinné přidávání biosložek do paliv by mělo být i nadále zachováno. *

Ne

 1. Soudci by nadále měli být jmenováni do funkce doživotně. *

Ne

 Měla by se podporovat možnost výuky romštiny jako volitelného předmětu, pokud o ni bude mezi žáky zájem. *

Ne

Oficiálním jazykem ČR je Český Jazyk – tedy i Romové – občané ČR, by ho měli perfektně ovládat. Romština není jazykem cizí země.

 1. Vláda by měla finančně podporovat služby péče o děti mladší 3 let. *

Ne

Dítě do 3 let má být s matkou. Stát již poskytuje na děti do 3 let pro tento účel mateřské příspěvky.

 1. Vláda by měla platit zálohu alimentů na děti za neplatící rodiče. *

Ne

Měla by poskytnout bezplatný právní servis pro vymáhání alimentů od neplatících rodičů pro děti.

 1. V ČR by měl být zaveden trest smrti. *

Ne

Je to nelidské.

 1. Odměny exekutorům by se měly podstatně snížit. *

Ano

 1. Billboardy u dálnic by měly být opět povolené. *

Ne.   Ruší pozornost řidičů.

 1. Spolky mají mít právo připomínkovat dopady stavebních projektů na přírodu a zdraví lidí. *

Ano

Pouze však nezávazně vyjádřit názor či připomínku. Na odborné posuzování dopadů stavebních projektů na přírodu, a zdraví lidí, platí stát odborné agentury a garanty z oboru..

 1. ČR má dělat proti klimatickým změnám více než nyní. *

Ano

Např. zakázat manipulace počasí – chemtrails viz.: http://www.geoengineeringwatch.org

 1. ČEZ by měl pokračovat v plánu na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.*

Ano

Energetická nezávislost Státu je důležitá.

 1. Do školek by se měly přijímat nedoočkované i neočkované děti *

Ano

 

 

Placeholder Image           OTÁZKY A ODPOVĚDI

LUCIE ZAJÍCOVÁ, nezávislá kandidátka do Senátu PSP 2016 s podporou ND:

 1. Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě petice. *

V ČR je možné vyhlásit celostátní referendum pouze tehdy, pokud o něm rozhodne Parlament. Např. na Slovensku je to možné po shromáždění 350 000 podpisů, v „referendovém“ Švýcarsku je třeba 50 000 podpisů.

Ano

Je to jeden z prvků demokracie

 

 1. Nejvyšší kontrolní úřad by měl mít možnost kontrolovat i veřejně vlastněné podniky. *

NKÚ v současnosti nemůže kontrolovat hospodaření státem či obcemi vlastněných podniků jako jsou např. České dráhy nebo městské dopravní podniky.

Ano

Stát by měl mít pod kontrolou vše, na co přispívá z veřejných rozpočtů.

 

 1. Měla by se zvýšit daňová progrese daně z příjmů u lidí (tj. vyšší sazba daně pro vyšší příjmy) *

V ČR existuje „jednotná daň z příjmu 15 %“. Díky slevě na poplatníka ovšem jde ve skutečnosti o daň mírně progresivní. Podle zastánců je tato „rovná daň“ spravedlivější, odpůrci naopak považují za spravedlivější progresivnější zdanění. V Německu je zdanění progresivnější než v ČR, na Slovensku je progrese podobná jako v ČR.

Ne

Jsem pro rovné podmínky pro všechny. Aktivita je přínosem pro společnost.

 

 1. Mělo by být zakázáno kouřit v restauracích. *

V mnoha zemích se v poslední době rozšířily zákony zakazující kouření v restauracích. Např. v mnoha německých spolkových zemích je to zakázáno, na Slovensku je nutno vyhradit stavebně oddělený nekuřácký prostor.

Ne

Mělo by být ovšem označeno, o který typ podniku se jedná. Každý si může vybrat, zákazník prostředí, a restauratér klientelu.

 

 1. ČR by měla usilovat o zavedení společné evropské měny (euro). *

Eurem se platí ve 3 sousedních zemích – v Německu, na Slovensku a v Rakousku. Nepoužívá se v Polsku. ČR se při přijetí do EU zavázala k přijetí Eura v budoucnosti.

Ne

Se svojí měnou může stát svobodně nakládat dle svých potřeb, a v závislosti na vývoji vlastní ekonomiky. V současné době je například naše měna výhodná pro exportéry, což podporuje zaměstnanost. Méně výhodný kurs je však pro občany a jejich spotřebu. V případě přijetí EUR bychom možnost volby úpravy neměli.

 

 1. Mělo by se začít platit školné na veřejných vysokých školách. *

Na veřejných vysokých školách v ČR se neplatí školné. Studenti si ovšem platí ubytování, stravu, pomůcky i některé povinné školní poplatky. Podle zastánců školené umožní rozvoj vysokých škol, podle odpůrců omezí přístup ke vzdělání zejména sociálně slabším studentům.

Ne

Vzdělání je základem kultury národa. Jako protihodnotu bezplatného studia, které je hrazeno ze státního rozpočtu, tj. daní ostatních, pracujících občanů, bych navrhla povinnou praxi po studiu na území ČR, v řádu několika let – délky studia.

Vyřešil by se tím i nedostatek odborníků, např. lékařů.

 

 1. Mělo by se zavést pravidlo, že státní instituce by měly být rozmísťovány rovnoměrně po celém území ČR. *

V ČR je velké množství státních a státem placených institucí v Praze. Naproti tomu v Německu existuje pravidlo, že takové instituce musejí být rozmísťovány rovnoměrně po celé zemi. Podle zastánců to např. podporuje chudší regiony a posiluje nezávislost kontrolních institucí, podle odpůrců to snižuje efektivitu státní správy.

Ano

 

 1. Měla by být zavedena možnost eutanazie. *

Eutanazie není povolená v ČR ani v žádné z okolních zemí. Podle zastánců je ukončení života základním právem člověka, podle odpůrců je nemorální a hrozí jeho zneužití. Eutanazie je legální např. v Nizozemí nebo v Belgii.

Ne

 

 1. Měla by se snížit hranice pro platnost místního referenda alespoň pro velká města. *

V ČR je pro platnost místního referenda nutná účast alespoň 35 % obyvatel obce a alespoň 25 % obyvatel musí hlasovat pro vítěznou variantu. V praxi se ukázalo, že zvláště ve velkých městech taková účast je dosažitelná jen v souběhu s volbami.

Ano

Myslím, že 10% jistý názor zastávajících voličů je už významným vzorkem celé,  (i nevolící) většiny.

 

 1. ČR by měla vystoupit z NATO. *

ČR je od roku 1999 součástí NATO. Podle zastánců členství jde o záruku bezpečnosti země, odpůrci naopak poukazují na účast ČR v problematických vojenských konfliktech. Členem NATO jsou všechny sousední státy ČR kromě Rakouska.

Ano

Náš stát, který se nachází na hranici mezi východní a západní částí Evropy, by měl být neutrální. Neutralita je z pohledu mezinárodního práva respektována.

 

 1. ČR by měla vystoupit z EU. *

ČR je od roku 2004 členem EU. Zastánci argumentují, že členství dává ČR možnost ovlivňovat budoucnost EU a je ekonomicky výhodné, odpůrci upozorňují na ztrátu suverenity ČR. Členem EU jsou všechny sousední státy ČR, mimo EU naopak stojí např. Švýcarsko či Norsko.

Ano

Rovnoprávná spolupráce se dá zajistit i jinými smluvními prostředky, a Švýcarsko je toho důkazem.

 

 1. Měla by se podporovat možnost výuky romštiny jako volitelného předmětu, pokud o ni bude mezi žáky zájem. *

V ČR platí zákon, že národnostní menšiny mají právo na výuku ve svém jazyce. Zatímco v ČR fungují školy např. v polštině, romština není v ČR ani volitelným předmětem (mj. nejsou vyškolení učitelé). Např. na Slovensku místy je.

Ano

Ale pouze jako nepovinný předmět v rámci doplňkových aktivit té které školy.

Stejně jako jiné jazyky menšin, žijících v ČR, např. vietnamština.

 

 1. Imunita poslanců a senátorů by měla být omezena tak, že by se vztahovala jen na proslovy v Parlamentu. *

Poslanci a senátoři nemohou být trestně stíháni, pokud je Parlament odmítne vydat. V takovém případě už za daný skutek nemohou být stíháni nikdy. Podle zastánců jde o pojistku proti politickému pronásledování zákonodárců, podle odpůrců brání imunita v legitimním vyšetřování trestné činnosti zákonodárců.

Ano

Zákony mají platit pro všechny stejně, a zvolení by měli jít příkladem.

Stejně tak i svoboda má platit stejně pro všechny, tedy i svoboda projevu a svoboda přesvědčení – beztrestně.

 

 1. Interrupce by měla být zakázána až na výjimečné případy, jako je znásilnění či ohrožení života matky. *

Interrupce na žádost matky je v ČR možná stejně jako např. na Slovensku, v Rakousku či na Ukrajině. V Polsku je naopak zakázána až na určité výjimečné případy. Podle zastánců je právo na potrat základním právem ženy, podle odpůrců je nemorální.

Ano

V dnešní době existují bezpečné možnosti, jak otěhotnění zabránit. Řešení vidím spíše v povinné školní výchově ke zodpovědnému rodičovství – rodinná výchova.

 

 1. Senát by měl být zrušen. *

Při volbách do Senátu je dlouhodobě nejnižší účast (srovnatelná jen s účastí v „eurovolbách“). Podle zastánců Senát plní funkci „pojistky“ a pomáhá při vytváření kvalitnějších zákonů, podle odpůrců jde o zbytečnou instituci. Obdoba Senátu existuje v Polsku, např. v Německu jsou „senátory“ zástupci zemských vlád. Na Slovensku a v Maďarsku Senát není.

Ne

Vzhledem k tomu, že považuji náš právní řád postavený principiálně na dobrých základech, Senát považuji jako pojistku proti rychlým, jednoduchým a někdy neprospěšným změnám v zákonech.

 

 1. Tzv. druhý pilíř důchodové reformy by měl být opět zaveden. *

V roce 2013 byl zaveden tzv. druhý pilíř důchodového systému. Ten umožnil přesun 3 % ze sociálního pojištění a další 2 % ze mzdy do soukromého penzijního fondu. Do 2. pilíře vstoupilo celkem asi 80 000 lidí. Na konci roku 2015 jej parlament opět zrušil.

Ne

 

 1. Měl by být zrušen poplatek za prázdná média. *

V ČR je nutno z každého prázdného nosiče informací jako je paměťová karta do foťáku, počítačový disk apod., i z každého rozmnožovacího zařízení jako kopírka zaplatit poplatek, aby se tak kompenzovalo kopírování pro vlastní potřebu. Ten jde organizacím (např. OSA nebo DILIA), které zastupují část autorů.

Ano

 

 1. Homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti. *

Ústavní soud nyní rozhodl, že v ČR může adoptovat dítě i homosexuál žijící v registrovaném partnerství, druhý partner ale nebude mít k dítěti žádná rodičovská práva. Adopce homosexuálními páry je legální např. v Nizozemí, ve Švédsku či v Norsku.

Ne

Přirozený vývojový vzorec pro dítě je matka a otec – tj. muž a žena.

Dítě má právo na oba přirozené rodiče.

Absence přirozeného vývoje každého jedince poznamená.

 

 1. Měl by být zaveden tzv. klouzavý mandát. *

V ČR je možné i běžné, že ministři vlády jsou zároveň poslanci nebo senátory. Podle zastánců je kumulace funkcí prospěšná díky přenosu znalostí a zkušeností, podle odpůrců je těžko zvládnutelná. V řadě zemí existuje takzvaný „klouzavý mandát“ – za poslance nastupuje po dobu jeho členství ve vládě dočasný náhradník.

Nevím / nemám jednoznačný názor

 

 1. Měl by být zachován Ústav pro studium totalitních režimů. *

V ČR existujen tzv. Ústav pro studium totalitních režimů zabývající se „obdobím nacistické a komunistické totalitní moci“, jehož Radu jmenuje Senát. Podle zastánců pomůže zabránit zkreslování historie, podle odpůrců nemůže být ústav politicky nestranný.

Ne

Pokud u nás totalitní režim nemáme, aby bylo co zkoumat, považuji ho za neodůvodněný. Historie by měla být součástí základního občanského vzdělání.

 

 1. Zákaz jízdy kamionů by měl být oproti současnému stavu rozšířen. *

Na silnicích v ČR platí nyní zákaz jízdy kamionů v neděli odpoledne a večer, např. v Rakousku i v sobotu. Podle zastánců pomáhá toto opatření snížit dopravní zátěž tranzitních obcí, podle odpůrců omezení přepravy zboží snižuje hospodářský růst.

Ano

 

 1. Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice. *

V ČR mají zákonodárnou iniciativu pouze poslanci, vláda, Senát a zastupitelstvo kraje. V řadě zemí mohou navíc občané předložit zákon do Parlamentu přímo, a to pomocí petice.

Ano

Rozhodně ano. Lidé většinou lépe vědí, co potřebují, než někteří politici, kteří zaneprazdňují Poslaneckou Sněmovnu hloupostmi, nebo zájmovými otázkami.

 

 1. Měla by být zavedena možnost volit po internetu. *

Volit po internetu je možné např. v Estonsku. Podle zastánců to usnadňuje účast ve volbách, podle odpůrců počítačové systémy nejsou zcela bezpečné a existuje riziko volebního podvodu.

Ne

Volební právo má pouze občan, který prokáže svoji identitu, a oprávněnost k volbě zákonným způsobem.

 

 1. V ČR by měla být zakázána stavba mešit. *

V ČR nyní stojí několik mešit a jiných muslimských modliteben. Podle zastánců jejich výstavby jde o vyjádření svobody vyznání, podle odpůrců existence mešit v ČR není v souladu s křesťanskou tradicí země.

Ano

Jsme historicky tradičně křesťanskou zemí,  nikoliv muslimskou. Islámské právo je nekompatibilní s naším právem.

 

 1. V ČR by měl být zaveden trest smrti. *

V ČR a v řadě dalších evropských zemí je nyní trest smrti nepřípustný. Podle jeho zastánců pomáhá díky své odstrašující funkci snižovat kriminalitu, podle odpůrců je nemorální a hrozí jeho zneužití a justiční omyly.

Ne

Je to nelidské, a nevratné, pokud dojde k omylu. Doživotí a nucené práce pro extrémně nebezpečné zločince schvaluji.

 

 1. Stát by měl platy a odměny vrcholných politiků a vysokých státních úředníků pravidelně zveřejňovat. *

V ČR jsou nyní platy a odměny politiků a státních úředníků neveřejné. Je možné o ně požádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, úřady ale často odmítají údaje vydat. Např. ve Velké Británii jsou platy vysokých státních úředníků zveřejňovány státem.

Ano

Občané by měli vědět, kolik peněz z veřejného rozpočtu státní zaměstnanci berou, a také jakou práci či hodnotu za tyto peníze odvádějí pro Stát.

 

 1. Smlouva o „Transatlantickém partnerství pro obchod a investice“ (TTIP) mezi EU a USA by měla být v ČR schválena. *

Zastánci dohody argumentují, že posílí ekonomiku EU. Kritici varují, že EU ani její členské státy nebudou moci např. účinně regulovat těžbu břidlicového plynu, pěstování geneticky upravených plodin nebo finanční sféru.

Ne

Smlouva TTIP zahrnuje téměř 100% všech obchodovaných komodit, a je koncipována pouze v zájmu velkých nadnárodních korporací, proti regulačním zájmům jednotlivých suverénních států. V případě sporu nerozhoduje národní Soud, ale zahraniční Arbitr (Rozhodce) proti danému státu. Arbitrážní soudy již v zahraničí probíhají, také podle podobné Smlouvy CETA.

 

 1. Pro obsazování vysokých funkcí veřejných úřadů by měly být zavedeny kvóty pro ženy. *

V některých skandinávských zemích jsou zavedeny kvóty pro ženy při obsazování některých volených funkcí. Podle zastánců zabraňují kvóty diskriminaci žen, podle odpůrců porušují rovnost pohlaví před zákonem.

Ano

Ne z důvodu „feminismu“, ale proto, že muži jsou často dravější a většinou neztrácejí čas mateřstvím, a přitom ženský pohled a princip je v rozhodování o společných věcech stejně důležitý, a hledá většinou dialog a bezpečné řešení.

 

 1. Prezident by měl být i nadále volen přímo občany. *

V ČR byla zavedena přímá volba prezidenta a první taková volba proběhla v roce 2013.

Ano

Rozhodně – je to výraz vůle občanů státu.

 

 1. Poslanci a senátoři by měli mít povinnost vyplňovat majetková přiznání ke dni nástupu do funkce.*

Poslanci a senátoři dnes musí oznamovat majetek nabytý v době funkce. Chybí tak srovnání s výchozím stavem, což dle zastánců zpřísnění zákona neumožňuje ověřit pravdivost přiznání.

Ano

 

 1. Politické strany by měly vést povinně transparentní účetnictví.*

Podle zastánců povinného transparentního účetnictví stran tím např. dojde k omezení „tunelování“ veřejných zakázek nebo evropských dotací ve prospěch politických stran. Odpůrci ukazují např. na zvýšení byrokracie pro politické strany.

Ano

Ano pouze pro příspěvky právnických osob, příspěvky ze státních zdrojů, od různých zájmových skupin, a příspěvky ze zahraničí. Ne pro příspěvky fyzických osob – občanů, kteří přispívají ve svém zájmu tomu, komu důvěřují, že je bude zastupovat v jejich zájmu. A to je jejich soukromá věc.

 

 1. Povinné přidávání biosložek do paliv by mělo být i nadále zachováno. *

V současné době musí výrobci v ČR např. povinně přimíchávat 5 % bionafty do nafty vyrobené z ropy.

Ne

 

 1. Sazba DPH na základní potraviny by měla být nejvýše 10 %. *

Sazba DPH na potraviny v ČR 15 %. V Německu je to 7 %, v Polsku 5 % a v Rakousku 10 %. Na Slovensku 20 %.

Ano

 

 1. Národní podnik Budějovický Budvar by měl být privatizován. *

Budějovický Budvar je jediný státem vlastněný pivovar v ČR. Budvar je dlouhodobě ziskový.

Ne

Je to jeden z mála zbývajících českých podniků.

 

 1. Soudci by nadále měli být jmenováni do funkce doživotně. *

Nevím / nemám jednoznačný názor

 

 1. Všechny děti od 3 let by měly mít místo ve veřejné školce nebo jejich rodiče dostat příspěvek na zajištění péče jiným způsobem. *

V současné době je nedostatek míst ve školkách a to hlavně ve velkých městech.

Ano

Pokud se rodiče rozhodnou v zájmu dítěte věnovat se mu sami. Stát by měl v tomto případě  přispívat stejnou měrou na domácí péči, jako u dítěte umístěného ve školce.

 

 1. Obchodní řetězce by měly nabízet povinně předepsaný podíl potravin od českých výrobců. *

Ano

Nejméně 50%.

 

 1. Spotřební daň z pohoných hmot by se měla snížit alespoň o 1 Kč/litr. *

Spotřební daň je v ČR 12.84 Kč/litr. Minimálně v EU může být zhruba 11.5Kč/litr.

Ano

V případě odchodu ČR z EU se daň/cena  může snížit  i více.

 

 1. Zaměstnaní lidé v předdůchodovém věku by měly být daňově zvýhodněni. *

Mladí do 25 let a potom lidé nad 55 let mají v ČR nejvyšší míru nezaměstnanosti.

Nevím / nemám jednoznačný názor

V této optice nechápu snahu některých politiků přenést hranici odchodu do důchodu na 75 let.

 

 1. Spotřební daň na alkohol by se měla zvýšit. *

Spotřební daň na alkohol je 285 Kč/litr čistého lihu, tedy např. 57 Kč za půllitrovou láhev rumu.

Nevím / nemám jednoznačný názor

 

 1. Projekt elektronické evidence tržeb (EET) by se měl zrušit. *

Elektronická evidence tržeb je zaváděný systém, kdy každý, kdo v ČR prodává za hotové nebo platební kartou, musí informace o každé přijaté platbě okamžitě zaslat přes internet finančnímu úřadu.

Ano

Tento „projekt“ povede k likvidaci malých a středních živnostníků a podnikatelů, ve prospěch velkých a nadnárodních firem, které již elektronické evidence mají pro kontrolu vlastních vzdálených provozů. Tento  projekt totálně napadá čest a zodpovědnost podnikatelů a živnostníků.

 

 1. Povinnost posílat kontrolní hlášení k DPH by se měla zrušit. *

Každá firma nebo živnostník v ČR, kteří jsou plátci DPH, musí finančním úřadům (obvykle každý měsíc) posílat seznam všech faktur, tedy s kým a za kolik obchoduje.

Ano

Duplicitní výmysl, který opět penalizuje menší subjekty zbytečnou administrativní zátěží.

Měsíční plátci daně s větším objemem zakázek už  totéž plní ze zákona.

 

 1. Ministři by měli mít zakázáno vlastnit média. *

V současnosti se diskutuje návrh, že ministři by nesměli vlastnit více jak 25% podíl v médiích. Ministr Babiš dnes vlastní několik médií (MF DNES, Lidovky, …)

Ne

Pokud je to veřejně deklarováno, a přístup k založení média (licence, frekvence atd.) jsou přístupné všem ostatním stejnou měrou. Informační kanál si může každý zvolit.

 

 1. Souhlasíte se zavedením kvót pro přijímání uprchlíků pro členské země EU? *

Evropská komise navrhla, aby se žadatelé o azyl v EU (převážně z Itálie a Řecka) rozdělili mezi členské země. Dle poslední verze by do ČR mělo být přemístěno zhruba 2700 lidí.

Ne

Je to nepřirozené.

Nejsem ale proti individuální migraci za účelem sloučení rodiny.

 

 1. Odměny exekutorům by se měly podstatně snížit. *

V současnosti se diskutuje návrh, že by se odměny exekutorům měly snížit zhruba o 1/3.

Ano

Exekuroři by měli také nést osobní finanční zodpovědnost za pochybení.

 

 1. V ČR by se měl vyzkoušet základní nepodmíněný příjem. *

Základní nepodmíněný příjem jsou pravidelné dávky vyplácené všem lidem bez jakýchkoliv podmínek namísto některých sociálních dávek. Zkušebně se zavádí ve Finsku (560€ měsíčně) nebo v holandském Utrechtu (960€).

Ne

Připadne mi ten nápad jako snadná cesta k otupění národa. Podobné pokusy, obzvláště ve státech těžících ropu, dopadly nakonec nevalně.

Další otázkou je, z čeho by stát, v našem případě, čerpal potřebné finance, když ropu, a postupem času už ani jiné – naše  nerostné zdroje netěží?

 

 1. Pokuty za dopravní přestupky by měly odpovídat výši přijmů řidiče. *

Ve Finsku nebo Švýcarsku se pokuty za dopravní přestupky určují v % z příjmů řidiče, aby trest byl citelný pro všechny řidiče obdobně.

Ne

 

 1. Pěstovat konopí (marihuanu) pro vlastní potřebu by mělo být legální. *

V současnosti je v ČR pěstování konopí (marihuany) v malém množství přestupek, v množství větší než malém potom trestný čin.

Ne

Léčivé konopí by mělo být dostupné na lékařský předpis.

 

 1. Daň z převodu nemovitosti by se měla snížit. *

V současnosti je v ČR nutno platit daň při každém prodeji/nákupu nemovitosti (domu, bytu, apod.) ve výši 4 % ceny. Vláda tak vybere asi 10 miliard Kč ročně.

Nevím / nemám jednoznačný názor

 

 1. Věk, od kdy lidé mohou volit, by se měl snížit. *

V ČR dnes mohou lidé volit od 18 let, ale např. v Rakousku nebo některých německých zemích již od 16 let.

Ne

Volba musí být zodpovědným rozhodnutím dospělého občana.

 

 1. Burkini by měly být v ČR zakázány. *

Burkini jsou celotělové ženské plavky rozšířené hlavně v islámském prostředí. Některá francouzská města jejich nošení na pláž zakázala, soud tento zákaz zrušil.

Ano

Pokud někdo cestuje do cizí země, musí respektovat zvyklosti , obyčeje a kulturu této země, a přizpůsobit se. Nemůže očekávat, že cizí země se přizpůsobí jemu.

 

 1. Část rodičovské dovolené by měla být vyhrazena pouze otci. *

Jedná se o způsob, jak motivovat otce – např. 2 měsíce dovolené v prvních 2 letech dítěte spojený s finančním příspěvkem ve výšši mateřské, vyhrazené pouze pro otce. Pokud by ji otec nevyčerpal, tato část by nepříslušela ani matce.

Ne

Ne zákonem. Rodiče by si měli sami rozhodnout, jak chtějí o dítě nejlépe pečovat, a příspěvek by neměl být vázaný na rodiče, ale na dítě, kterému má být od státu příspěvek na péči poskytnut.

 

 1. Vláda by měla finančně podporovat služby péče o děti mladší 3 let. *

Například tzv. mikrojesle pro děti od 0,5 do 4 let ve skupině max 4 dětí s jednou jedinou pečující osobou, které by zřižovaly obce nebo neziskové organizace.

Ne

O dítě do 3 let by měla pečovat především matka, a stát by v tom měl rodiny s dětmi maximálně podporovat – dítě potřebuje základní přirozené citové a sociální vazby s vlastními rodiči, které nikdo cizí nenahradí. To by měl stát maximálně podporovat.

Pouze v případě nezbytnosti ( absence příbuzných) by tuto péči mohla částečně suplovat státní zdravotnická zařízení (jesličky) s odborným pediatrickým personálem.

Placeholder Image

 1. Stát by měl zavést pečovatelskou dovolenou. *

Jedná se o návrh pečovatelské dovolené pro lidi, kteří se starají o rodinného příslušníka, jehož zdravotní stav se zhoršil natolik, že potřebuje celodenní péči a není ve zdravotnickém zařízení, zařízení poskytujícím sociální služby. Dovolenou by bylo možné čerpat v období od 3 do 6 měsíců.

Ano

 

 1. Otcovská poporodní dovolená by měla být zavedena. *

Diskutuje se návrh, že by otcové měli nárok na 7 dní dovolené včetně peněžitého příspěvku ve výši 70% příjmu.

Ano

Je to důležité pro vytvoření základní citové vazby.

 

 1. Porodní asistentky pro ženy, které se rozhodnou rodit doma, by měl platit stát. *

Jedná se o návštěvy a prohlídky v těhotenství, vedení porodu, poporodní péči. V současné době v ČR hrazena není.

Ne

Považuji porod mimo porodnici za riskantní jak pro dítě , tak pro matku.

 

 1. Na prvních dvou místech kandidátky politické strany by měl vždy být 1 muž a 1 žena. *

Ne

Proč ne třeba 2 ženy?

 

 1. Na kandidátkách politických stran by měla v každé trojici kandidátů být alespoň 1 žena. *

Ne

 

 1. Vláda by měla platit zálohu alimentů na děti za neplatící rodiče. *

Jde o návrh, že by alimenty (výživné) v případě nutnosti zaplatila vláda a poté je sama vymáhala na neplatícím rodičovi.

Ne

Neplatící nezodpovědní rodiče by si na alimenty měli vydělat v nápravném zařízení.

 

 1. “Švarcsystém” by měl být legální. *

„Švarcsystém“ je de facto zaměstnání, kde ale zaměstnanec pracuje formálně jako živnostník. Platí tak nižší daně a nevztahuje se na něj ochrana zaměstnanců.

Nevím / nemám jednoznačný názor

 

 1. Systém datových schránek by se měl otevřít pro více provozovatelů. *

Systém datových schránek je v ČR provozován výlučně Českou poštou.

Ne

Systém datových schránek by se měl zrušit – pošta nám funguje, a zachovává listovní tajemství. Lidé, kteří mají i jinou práci, než sledovat celý den počítač a obnovovat hesla, to obtěžuje. Nehledě na to, že instalatéra, kterého každý občas potřebuje, se nikdo neptal, jestli má počítač a internet. Už to je zásah do svobody.

 

 1. Technické vzdělávání na středních a vysokých školách by mělo být státem podporováno na úkor jiných oborů. *

Ne

Každý by měl mít svobodu volby. Školy by se měly přizpůsobit poptávce.

Pokud je ovšem technické vzdělávání ve státním zájmu, mělo by být podporováno, ale ne na úkor jiných oborů. Pouze incentivačně.

 

 1. Státní podpora žákovských slev ve veřejné dopravě by měla zůstat zachována alespoň na dnešní úrovni. *

Ano

 1. Státní maturita by měla být zachována. *

Ano

Povinně z ČJ, cizího jazyka, matematiky a občanské nauky ( základní práva a povinnosti každého dospělého občana v ČR)