ZMĚNA JE NAŠE VOLBA

 

Moje  odpovědi  na některé  zaslané žádosti o vyjádření:

1.

Národní asociace obrany občanských svobod a práv, z.s. – NAOOSP z.s. :

Senátní volby 2018 – Lucie Zajícová

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

 Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

 V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na http://www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

 Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Na jednotlivé otázky neodpověděla.

Dovolila bych si na všechny Vaše otázky odpovědět „hromadně“, protože otázku Svobody – resp. NEsvobody, aktuálně plíživě, a ne na první pohled evidentně přítomné v naší zemi, považuji za důsledek našeho právního pořádku – Ústavního Zákona – tedy naší Ústavy, platné od roku 1993…

Jsem zastáncem přirozeného Práva na Svobodu pro každého člověka, a tedy i práva každého člověka si svoji svobodu chránit a bránit všemi dostupnými prostředky.

To je také důvodem, proč se vůbec této volby do Senátu účastním:

Chci změnit kolonizační čl. 10 v naší aktuální Ústavě, který říká,

že NAŠÍ ÚSTAVĚ, ZÁKONŮM, PŘEDPISŮM A NORMÁM, jsou NADŘÍZENÉ  VŠECHNY ratifikované Mezinárodní smlouvy – tedy nejenom smlouvy s EU a NATO, ale i všechny ostatní, a to znamená, že naše země nemá aktuálně vůbec Svobodu a Suverenitu Rozhodování!

Činnost zákonodárců se tedy tímto omezuje, de facto, pouze na „implementaci“ cizích nařízení a směrnic z Bruselu i odjinud – mačkání „yes“ tlačítek v PSP ČR. Tato situace zasahuje do našich životů v mnoha dalších, neméně důležitých otázkách, a v mnohem větší míře, než by se na první pohled zdálo.

Tuto situaci považuji  za velmi nebezpečnou pro naši zemi, i pro další naši budoucnost, a nepřípustnou pro všechny lidi v naší zemi, kteří chtějí žít svůj život svobodně a zodpovědně.

Jako občan nemám totiž  vůbec žádnou možnost tuto situaci změnit – nemohu ani podat žádný návrh na změnu zákona – ani jako podnět pro nějaké Parlamentní, či Komisní jednání.

Jako Senátor však pak mohu návrh zákona podat, vyvolat veřejnou senátní debatu, a snažit se tuto skutečnost (čl. 10. v naší Ústavě) změnit tak, aby z pro naši Republiku maximálně nevýhodného zákonného opatření, se stal pro naše národní zájmy, a pro nás – všechny občany ČR – naopak výhodným.

Proto také vstupuji do veřejného prostoru – chci změnit Článek 10. Ústavy ČR.

Chci obnovit faktickou a přirozenou  SVOBODU a SUVERENITU naší země, i nás všech.

 Moje odpověď  NAOOSP neuspokojila, a zdála se jim nedostatečná:

Vážená paní Zajícová,

děkujeme Vám za Vaši, bohužel velice částečnou odpověď.

 Proto jsem považovala za potřebné, v rámci ujasnění mého postoje, moje vyjádření doplnit a upřesnit:

Datum: 20-09-2018 01:06

Předmět: Re: NAOOSP -Re: Fw: senatní volby

Vážený pane Doktore Vaňku,

je mi líto, že jsem nenaplnila Vaše očekávání svým ne-zodpovězením každé jednotlivé Vaší otázky, ale je možné, že jsem se nevyjádřila dostatečně výstižně a pochopitelně, a za to se vám velmi omlouvám …

Když uvádíte v úvodu Vašeho dopisu/dotazníku, že:

„… Svoboda je nejvyšší hodnotou, kterou může stát i jednotlivec vyznávat na poli veřejného života. Svoboda k bytí sebou samým pro jednotlivce, k naplnění poslání jeho života, svoboda k prosazování cílů svých občanů na poli vnitřním i mezinárodním pro stát ….“,  a dále „… tyto svobody jsou nyní umenšovány,,,“,

tak to, co jsem Vám chtěla komunikovat mým vyjádřením k tématu, je tedy následující:

  1. Jsem přesvědčena, že svoboda člověka je jeho přirozeným a nezcizitelným právem!
  2. „Umenšování svobod“ je z Vaší strany velmi něžným výrazem pro to, co vidím já – tedy že ve skutečnosti dochází k masivnímu potírání svobody člověka ze strany cizích mocí prostřednictvím našich, spolupracujících, vládních a zákonodárných činitelů, a to právě díky přítomnosti článku 10. v naší Ústavě od r. 1993 – tedy nadřízenosti všech mezinárodních smluv našemu právnímu řádu, našim zákonům, i naší Ústavě, jejíž součástí je i Listina Základních Práv a Svobod…

A bohužel, z mého pohledu, se toto omezování naší přirozené svobody netýká pouze potírání práva na obranu (jak státu, tak i jednotlivce), ale týká se v naší Republice i mnoha dalších, pro člověka esenciálních vitálních oblastí, jako je například:

zamoření cca 80% našich spodních vod glyfosáty (používanými k postřikům GMO kultur – řepky, kukuřice, obilí ..) –

(Dodatečné přesnění: https://www.stream.cz/adost/10019123-otravena-voda-alarmujici-vysledky-testu-vody-v-cesku ),

– Geneticky Modifikované Organismy – téměř všechna rostlinná a živočišná výroba potravin (Směrnice EU),

(Dodatečné přesnění: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-CS/TXT/?qid=1537891330351&uri=CELEX:32015L0412&from=EN,Čl.1, odst.2), viz obzvláště body 5) a 6)!)

– účelové chemické zamořování vzduchu, který dýcháme – tzv. chemtrails (viz http://www.geoingeneeringwatch.org , účely a složení viz ´patents´ a ´analysis´) – díky absenci suverenity našeho vzdušného prostoru – pod smlouvou NATO),

– vážné nebezpečí organizované invazivní migrace občanů cizích zemí do naší země – díky absenci státní hranice (= jeden ze základních atributů státu!), a volnému pohybu osob v EU (jeden ze základních znaků smlouvy EU),

nucené očkování novorozenců s nevyvinutým imunitním systémem, kdy následkem je exponenciální nárůst autismu a jiných nenapravitelných poruch u dětí, u nás nejenom povinné, na rozdíl od jiných, západních zemí, ale dokonce pod sankcemi postihu rodičů – diskriminace neočkovaných dětí z kolektivu (viz https://www.poockovani.cz/uvod , nebo Prof. Mudr. Strunecká / UK – viz video-přednášky na YT)

absence regulérní národní obranné armády, a také civilní obrany obyvatelstva pro případ jakéhokoliv ohrožení…(Smlouva NATO, Lisabon), atd.,

– a dále pak předávání dispozičních práv k našim základním a potřebným přírodním zdrojům do rukou cizích osob a mocí – ať už je to voda, uhlí, Lithium, nebo lidská plazma (kauza Diag Human – kterou platíme miliardami po mezinárodní arbitráži) – toto vše je důsledkem podřízenosti naší legislativy – a tím tedy i naší svobody a suverenity – mezinárodním Smlouvám ve smyslu článku 10. ÚZ.

Nahlédnutí do přehledu hlasování Evropského Parlamentu (viz www stránky EP) jasně dokazuje, že to, co v ČR veřejně deklarují politici a veřejná media, je v přímém rozporu s výsledky hlasování v EP a nařízeními EK.

Obávám se tedy, Vážený pane Doktore, že za platnosti/existence čl. 10. ÚZ v aktuálním znění, jsou veškeré snahy o udržení našich zbývajících svobod marné (včetně zatím platného práva na obranu a svobody držení zbraně …).

Pokud byla Směrnice Rady EU již schválena Evropským Parlamentem, dalším krokem, ve smyslu čl. 10 našeho Ústavního zákona, bude zřejmě „implementace“ – tedy zavedení do našeho právního řádu – k naší povinnosti.

Na druhé straně jsem ale přesvědčena, že je naším výsostným právem si naše přirozená práva bránit, a to jakýmikoliv prostředky k dispozici. Já jsem pacifista, a proto se snažím, i ze své (skromné) pozice, pro ochranu našich přirozených práv učinit vše, co je v mých silách, prostředky, které mám k dispozici – tedy právní cestou.

(Podala jsem například v r. 2017 trestní oznámení na NSZ – přímo Nejvyššímu Státnímu Zástupci Judr. Zemanovi, ohledně podezření na neznámého pachatele a spáchání trestného činu – pro podpis Memoranda, pojednávajícího o předání dispozičních práv k našim nemalým zásobám Lithia australské soukromé firmě ( = opět zřejmě „Mezinárodní Smlouva“!).

Dodatek: Žádala jsem po Prokuratuře – NSZ panu Zemanovi, zda může absolutně vyloučit, či naopak potvrdit, zda došlo, či hrozí naší Republice v budoucnosti nejaká škoda  následkem tohoto mezinárodního konfirmačního písemného Aktu, a žádala jej, aby, v případě potvrzení možnosti způsobení škod ČR tímto Aktem, a jeho následky, jednal všemi prostředky, které ze své moci má k dispozici (tedy různé státní bezpečnostní složky, PČR, NBÚ atd.), aby se, pokud možno, těmto možným škodám předešlo, či zabránilo. Po roce dopisování s různými SZ jsem obdržela vyrozumění z Vrchního Státního zastupitelství Praha, že JÁ – občan, který oznámil své podezření orgánu Státní moci, kompetentnímu k vyšetření a objasnění sděleného podezření (tedy pouze splnil svoji zákonnou povinnost, na rozdíl od mnoha jiných, včetně politiků), mám doložit důkazy!, týkající se této kauzy – tedy o rozhodování státních záležitostí na úrovni Vlády ČR! Žádné vyšetřování či objasňování ze strany žádného SZ se tedy zřejmě ani nekonalo. Tímto „konání“ Státního Zastupitelství skončilo.   Že by i zde z důvodu přítomnosti čl. 10. v naší Ústavě?

Doufám tedy, Vážený pane Doktore Vaňku, že tato moje odpověď/reakce bude pro Vás již komplexnější, a že mne pochopíte, i kdyby Váš pohled byl odlišný. Děkuji Vám za Váš čas.

S pozdravem a přáním hezkého dne

S Úctou,  Lucie Zajícová

 

2.

LEX z.s. – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Vážená paní Zajícová,
dovolujeme si Vás oslovit coby senátního kandidáta jménem LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. Rádi bychom od Vás prostřednictvím tohoto emailu získali odpovědi na pár jednoduchých otázek týkajících se civilního držení zbraní. Vaše odpovědi budou zveřejněny na našem portále www.gunlex.cz a zároveň nalinkovány na náš profil https://www.facebook.com/gunlex/ a https://twitter.com/gunlexCZ a zároveň nalinkována na střelecká fóra. Touto cestou oslovujeme všechny kandidáty, abychom jejich názory mohli zprostředkovat veřejnosti.

Na Vaše otázky velmi ráda odpovím, ale předesílám, že o zbraních toho moc nevím, protože jsem pacifista.

Nicméně v otázkách Svobody člověka mám velmi jasno 😉
Zde již samotné otázky: 

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?  

Princip svobody obrany vlastní osoby, vlastní rodiny a svého majetku všemi dostupnými prostředky.

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?  

Ano pro všechny prověřené dospělé občany, instruované, bezúhonné, a psychicky stabilní.

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

Toto bohužel souvisí přímo s tím, kvůli čemu já vlastně kandiduji do Senátu, protože z pozice „občana“ nemohu nic změnit.

Více v mém e-mailu – viz doplnění.

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

Já jsem i pro brannou povinnost v délce přiměřené době, potřebné k osvojení si základních aktuálních bojových technik, zacházení se zbraněmi, a přípravě k obraně rodiny, domova a Vlasti – v případě potřeby/napadení  – cca 6 měsíců pro všechny dospělé muže.
5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)
Viz můj email – doplnění.

 

Doplnění :

Odpověď na otázky 3.) a 5.) + doplnění :

Důvodem, proč se vůbec účastním voleb ( a také důvodem, proč jsem ještě znovu (v mém věku) začala znovu studovat (Právo na VŠ), bylo před pár lety zjištění, že v naší Ústavě máme jistý Čl. 10, který říká, že našim zákonům, našemu právnímu řádu, a tedy i naší Ústavě jsou nadřazeny! všechny  Mezinárodní Smlouvy, které naše země (nebo za ni oprávněné a pověřené osoby) ratifikuje. Aktuální znění našeho Ústavního zákona je platné od roku 1993.

Z pohledu laika (zatím..) z tohoto faktu pro mne logicky vyplývá, že naše země nemá svoji Suverenitu a Svobodu rozhodování o svém osudu, pokud je v tomto směru na dohled jakákoliv ratifikovaná Mezinárodní Smlouva. A to nejenom např. smlouvy s  EU a NATO, ale i s Ugandou, Kongem, nebo třeba se zahraniční firmou pana Šťávy DIAG HUMAN, které již platí naše Republika miliardy za prohranou Arbitráž! To je pro mne nepřijatelné, protože nemohu akceptovat, že naše děti budou ve vlastní zemi podřízené cizincům a jejich zájmům. A to chci změnit.

Národní tragédie ovšem nastává, když si uvědomíme (což se mně stalo…), že stejně jako my, tak i naše Vláda, náš Parlament, náš Prezident, a s nimi i celá naše státní administrativa, MUSÍ také poslouchat.

Ale bohužel ne nás, občany, kteří si je zvolili k vedení našeho Státu….a kteří je platí.

Někdo z nich poslouchá sice s menším nadšením, někdo přesvědčený, že je součástí NĚČEHO VĚTŠÍHO, a většina poslouchá pro peníze. Ale poslouchat    MUSÍ VŠICHNI!

A musí poslouchat, protože NAŠI  STÁTNÍ  SUVERENITU JSME  ZTRATILI  zavedením Článku č.10  do  naší  Ústavy v roce 1993, a  podpisem  Lisabonské  Smlouvy.

TÍM JSME ZNOVU ZTRATILI I NAŠI SVOBODU!

Článek 10 totiž říká, že naší Ústavě jsou NADŘAZENÉ  Mezinárodní Smlouvy !

A ne jen nějaké Smlouvy, jako např. Smlouvy s EU a NATO, ale všechny, i ty, které má náš Stát od té doby podepsané například  s Ugandou.  (A v případě rozporu mezi naším Zákonem – i Ústavním, a Mezinárodní Smlouvou, se použije vždy Mezinárodní Smlouva!)

Znamená to, že to, co rozhodnou v Bruselu ti, které nikdo nevolil, nebo v Americe ti, které  si někdo jmenoval, MY MŮŽEME DO NAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU POUZE „IMPLEMENTOVAT“, a MUSÍME SPLNIT! I vlastní, tedy národní  zákonotvorba,  je této optice podřízená!

Funkce naší poslušné vlády se tedy omezuje na mačkání „Ano“ tlačítek v Poslanecké Sněmovně a v Senátu.

Proto zřejmě Parlament chrlí tolik „inovativních“ nových zákonů. Nenadřou se, protože mají předchystáno – pouze ke kosmetické lokální úpravě, a ke schválení a následnému zavedení (implementaci).

To je, z mého pohledu, celá naše aktuální zákonodárná procedura – a ta je pro mne, jako občana mé rodné Vlasti, nepřípustná.

Proto kandiduji, a toto chci změnit.

Chci, abychom  byli  opět  Hrdým  a  Svobodným  národem.

Z pozice Senátora mohu podávat návrhy změny Zákona. A to chci udělat.

______________________________________________________________________________________

 

 

2016

volby-vizitka-_2